Translate

niedziela, 1 marca 2015

Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku - dwa postanowienia ustalające różny krąg spadkobierców

Sytuacja wydania przez Sąd dwóch odmiennych w swej treści postanowień spadkowych nie należy do rzadkości. W praktyce zdarza się, iż spadek po jednym spadkodawcy, na podstawie dwóch różnych postanowień Sądu, nabywa odmienny krąg spadkobierców.
Wobec powyższego należy odpowiedzieć na pytanie co zrobić w sytuacji gdy jesteśmy spadkobiercą, a nasze spadkobranie zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i nagle ujawnia się kolejny spadkobierca, który również posiada prawomocne postanowienie dotyczące spadku po tej samej zmarłej osobie.
Po pierwsze należy stwierdzić, iż na skutek wydania dwóch orzeczeń dotyczących tego samego spadku w obrocie prawnym występują oba ważne i prawomocne postanowienia, które jednakże w kwestii kluczowej tj. określeniu kręgu spadkobierców pozostają ze sobą w całkowitej sprzeczności.  Dlatego też podejmowanie jakichkolwiek czynności przez jednego lub drugiego spadkobiercę, dotyczących przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej tj. ich sprzedaży, zamiany lub darowizny jest prawnie wykluczonym.
Jedyną drogą ostatecznego ustalenia kręgu spadkobierców jest wznowienie postępowania w niniejszej sprawie. W zależności od tego czy jest się spadkobiercą, wobec którego Sąd wydał postanowienie spadkowe jako pierwszy  czy też jest się „drugim” spadkobiercą, wznowienie, zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów dnia 10 lipca 2012 r. (III CZP 81/11, niepubl.). będzie następować w trybie w trybie:
art. 524 § 2 k.p.c.
Zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania.
lub art. 403 § 2 k.p.c
Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.
Ponadto należy zaznaczyć, iż wznowienie postępowania jest, zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia niniejszego artykułu, linią orzeczniczą wyłączą prawnie skuteczną drogą ustalenia kręgu spadkobierców. W szczególności art. 679 k.p.c. nie stanowi podstawy uchylenia kolejnego prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy.
Należy również pamiętać o treści art. 1028 k.c. chroniącego nabycie prawa należącego do spadku na rzecz osoby trzeciej działającej w dobrej wierze w sytuacji gdy do rozporządzenia tymże prawem doszło przez osobę, która uzyskała postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczony akt dziedziczenia jednakże spadkobiercą nie jest. Tym samym w przypadku wykrycia, iż w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po tym samym spadkodawcy istnieją dwa lub więcej postanowienia spadkowe,  niezwłocznie należy podejmować czynności zmierzające do wznowienia postępowania.


Radca Prawny Barbara Wrońska 

1 komentarz:

  1. To są trudne zagadnienia, dopóki nie miałam problemów z prawem rodzinnym to się zupełnie nie orientowałam w takich sprawach. Zdecydowałam się zaufać tej kancelarii www.radcaprawny-trojmiasto.pl/prawo-rodzinne-i-opiekuncze/ . Jak się okazało mają ogromne doświadczenie na terenie Trójmiasta. Zasięg działalności jeszcze większy. Pani Natalia to radca z dużą wiedzą i prawniczą intuicją. Potrafi idealnie doradzić.

    OdpowiedzUsuń